Internationale stage

Via deze weg willen we jullie graag informeren over de internationale stage die de leerlingen in de vijfde klas van ons tweetalig curriculum moeten uitvoeren.

De internationale stage (international work shadowing, IWS) is de vervolgstap op de internationale uitwisselingsreizen in de brugklas en de derde klas. In de vijfde klas moeten leerlingen zelfstandig op zoek naar een stageplaats in een volledig anderstalige omgeving.

We hebben als school de volgende leerdoelen gesteld aan de internationale stage. 

 • Het geheel zelfstandig regelen van een stageplek, altijd in overleg met de stage coördinator. 
 • Het toepassen en verder ontwikkelen van je kennis en vaardigheid van de Engelse of andere vreemde taal. Dit gebeurt door middel van onderdompeling. Dit betekent dat je in een omgeving komt waar praktisch alleen Engels, of een andere vreemde taal, gesproken wordt en waar je alleen met deze taal duidelijk kan maken wat je wilt. Je kunt daardoor je luister-, spreek- en schrijfvaardigheid toepassen en sterk verbeteren. 
 • Het vergroten van je sociale en persoonlijke vaardigheden.  
 • Het betreft hier het zelfstandig in het buitenland verblijven, het leren omgaan met culturele verschillen, het leggen van contacten en het maken van een stageverslag. 
 • Het leren om assertief te zijn. 
 • Het leren vertrouwen krijgen in jezelf: ontdekken wat sterke en zwakke punten zijn
 • Het meemaken van en ervaring opdoen in een werksituatie of andere schoolsituatie.
 • De leerling kan de internationale stage in principe in twee verschillende soorten organisaties uitvoeren. Op de eerste plaats bij een internationaal bedrijf en op de tweede plaats op een school in een Engelstalig land of op een internationale school. In beide gevallen zal de leerling enkele opdrachten moeten uitvoeren. 

Wat moet de leerling in een bedrijf doen? 

 • Het verrichten van eenvoudige werkzaamheden.  
 • Het geven van een korte presentatie om jezelf te introduceren op de afdeling of in de organisatie.  
 • Het interviewen van werknemers en managers. 
 • Contact leggen met werknemers 
 • Indien er door een bepaald vak een opdracht is meegegeven moet deze worden uitgevoerd. 

Wat moet de leerling op een school doen?  

 • Het volgen van lessen. 
 • Het geven van een les of meerdere lessen (indien mogelijk) 
 • Het interviewen van werknemers en managers. 
 • Contact leggen met werknemers 
 • Indien er door een bepaald vak een opdracht is meegegeven moet deze worden uitgevoerd. 

Het kiezen van een stagemoment 

De leerlingen dienen een stage te lopen van 10 dagen. De school geeft hen toestemming om 5 lesdagen niet op school te zijn, de overige 5 dagen dienen op niet-schooldagen te vallen. De stages worden daarom dan ook altijd gekoppeld aan één van de vakanties. Vooraf dient er toestemming gevraagd te worden aan de coördinator van de internationale stage omdat er gekeken moet worden of er geen andere verplichte zaken in het jaarrooster staan waardoor de leerling niet op stage kan. Twee voorbeelden hiervan zijn proefwerkweken en internationale examens, zoals Global Perspectives. 

Er kan eventueel ook gekozen worden om de stage in twee periodes op te splitsen, bijvoorbeeld vijf dagen in de kerstvakantie en vijf dagen in mei. 

  

Een leerling mag pas op stage na goedkeuring van de stage coördinator! 
 

Het stageverslag 

De leerling dient individueel een nauwkeurig Engelstalig stageverslag te schrijven over het gehele proces van de internationale stage beginnende bij het eerste contact en eindigend bij de afronding van het verslag. In het stageverslag staan zowel de activiteiten die betrekking hebben op de stage bij het bedrijf of de school als de overige activiteiten die plaatsgevonden hebben tijdens de internationale stage. Het leerproces stopt namelijk niet zodra de werkdag erop zit! 

In het stageverslag zullen minimaal de volgende onderdelen naar voren komen: 

 • Contacten voor de stage 
 • Verslag van de dagelijkse activiteiten 
 • Het interview 
 • Evaluatie door de contactpersoon op de stageplaats 
 • Evaluatie door de leerling zelf 
 • Evaluatie door gastgezin (indien van toepassing) 
 • Een uitgeprinte, papieren versie EN een digitale versie van je stageverslag. 

Op basis van het activiteitenplan en het stageverslag wordt aangegeven of de leerling de stage voldoende heeft afgerond. Het is verstandig dat de leerling zelf ook nog een versie heeft van het stageverslag, het is namelijk een leuk aandenken en kan in de toekomst nog handig zijn om bij een intakegesprek voor de universiteit aan te geven welke ervaringen de leerling heeft opgedaan. De leerling het stageverslag dat wordt ingeleverd namelijk niet terug. 

Stagevergoeding 

De school vergoedt een maximum van 200,- voor reis en verblijfkosten.  
Om voor de vergoeding in aanmerking te komen moet de leerling: 

 1. De stage volledig hebben afgerond en het stageverslag hebben ingeleverd 
 2. Het declaratieformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de stage coördinator 
 3. De originele bonnetjes bijvoegen. 

Informatieavond 

Aan het einde van het vierde leerjaar zullen alle leerlingen van 4 TTO en hun ouders uitgenodigd worden voor een informatieavond rondom de internationale stage. Tijdens de informatieavond worden zowel leerlingen als ouders geïnformeerd over de doelen en de organisatie van de internationale stage.   

Mocht u vragen hebben, dan kunt u gerust contact opnemen met de coördinator internationale stage, Mevrouw K. Mingelers, via: kah.mingelers@charlemagnecollege.nl