OndersteuningZorg & Ondersteuning

De puberteit is een ontwikkelingsfase die extra aandacht vraagt. In de meeste situaties kan deze extra aandacht geboden worden door het eigen netwerk. Wanneer de draaglast groter is, dan de draagkracht geeft dit extra ontwikkelingstaken. Extra zorg vanuit de school is dan gericht op het versterken van het eigen netwerk en het zo voorspoedig verlopen van de schoolloopbaan. De begeleiding van het team op Charlemagne College Eijkhagen is er op gericht om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Er wordt een beroep gedaan op de persoonlijke kracht en de kracht vanuit het netwerk. Door procesmatig en professioneel te werken leer je leerlingen samen beter om te gaan met tegenslagen. Uiteindelijk maakt dit meer stabiele volwassenen. Met een diploma; want dit is ons gezamenlijk doel! Op onze school kiezen we er voor goed samen te werken met externe deskundigen. De kracht van de zorg binnen school zit in het snel kunnen analyseren, samenwerken met ouders en andere belangrijke betrokkenen en een gezamenlijk plan uit zetten. De coördinator zorg is verantwoordelijk voor het bewaken van dit proces. Inclusief (tussen)evaluaties, vervullen van een regiefunctie, afstemming met derden, netwerkoverleg, het aanvragen van (her)indicaties etc. Onze aanpak is gericht op competenties, draagkracht vergroten; zowel bij het individu als bij het netwerk. Dat houdt in dat het probleem niet altijd oplosbaar is, maar dat de begeleiding gericht is op het beter kunnen omgaan met het probleem. M.a.w. zijn we sterk gericht op ondersteuning zoeken en activeren vanuit de persoon en zijn/haar eigen omgeving. En als dit onvoldoende blijkt, daarbij een gedegen netwerk te kunnen inzetten. Met als belangrijk doel van de school; zoveel mogelijk kinderen op een zo gezond mogelijk manier binnen deze school hun diploma te kunnen laten behalen.

Wat kunnen we betekenen? 

'Checkpoint’: een kleinschalige time-out voorziening gericht op snelle terugkeer in de les na reflectie van de leerling. De volgende vragen staan hier centraal:

- hoe kunnen we na verstoring van de les zo goed mogelijk met de leerling omgaan?

- hoe doen we een beroep zijn reflectievermogen?

- Hoe kunnen we het leerrendement vergroten?

Tegelijkertijd zoeken we binnen het Checkpoint naar een manier om leerlingen een rustige plek te bieden om huiswerk te maken, of tijdelijk aan opdrachten te werken. Vanuit het maatschappelijk werk kan individuele, kortdurende, begeleiding geboden worden aan leerling (met hun ouders). Wanneer er een onhoudbare situatie in de klas ontstaat gebruiken we het Checkpoint als zogenaamde maatwerkplek, een plek waarmee een negatieve spiraal kan worden doorbroken en er met een gericht plan van aanpak gewerkt wordt aan een opbouw in de klas.

Crisisinterventie: omgaan met actuele ingrijpende gebeurtenissen (angst/paniek aanval, sterfgeval, scheiding, opname ouders, ziekte etc.).

Casemanagement: regiefunctie waar leerlingen begeleiding bij een externe instantie krijgen, maar hier onderwijs volgen. Gericht op afstemming en samenwerking.

Samenwerken met BPO (Begeleider Passend Onderwijs, is een externe deskundige om school pedagogisch te ondersteunen), op het moment dat een leerling dreigt uit te vallen zal de BPO-er met school samen te werken om schoolsituatie en leerling beter bij elkaar aan te laten sluiten.

Ondersteuningsteam; wekelijks komen maatschappelijk werk, BPO, stagiaires/leerlingbegeleiders en Coördinator Ondersteuningsteam samen om zaken goed uit te lijnen en af te stemmen. Daarnaast is 5 x per jaar breed/groot overleg en afstemming met meerdere externe partners (GGD, BJZ, Bureau VSV, maatschappelijk werk en Jeugdteam van de gemeente Landgraaf). Wanneer uw kind met ons in gesprek gaat zullen wij er altijd naar streven met u als ouders samen te werken. We maken afwegingen om te overleggen zorgvuldig en kunnen deze verantwoorden. Daarnaast zullen we met uw kind en u bespreken welke informatie gedeeld wordt met het docententeam en in het algemene leerlingendossier komt te staan.

Regelmatig overleg en samenwerking met schoolagent.

Combinatietraining assertiviteit en faalangstreductie, hier op school aangeboden waarin ouders gevraagd wordt een eigen bijdrage van 75, - euro te leveren.

Verwijsindex: wanneer een leerling, met medeweten van ouders, in het grote/brede overleg van het Ondersteuningsteam wordt besproken zijn wij als school verplicht hiervan melding te maken in de Verwijsindex. Deze index is een registratiemodel om instanties rondom een gezin met elkaar af te stemmen. Om langs elkaar heen werken, met alle nadelige gevolgen, te voorkomen.

Anti-Pestprotocol; dit kunt u op de site teruglezen. Belangrijk is dat wij er naar streven in elk leerjaar en niveau aandacht te hebben voor de sfeer in de klas, omgaan met elkaar en gezamenlijk het pesten te voorkomen en anders zorgvuldig aan te pakken. Lees voor meer informatie het Anti-Pestprotocol op deze site.

Meldcode huiselijk geweld; zie voor meer informatie ons stappenplan op deze site.

Omgaan met rouw en verlieservaringen; wanneer er ingrijpende gebeurtenissen als verlies in iemands leven gebeuren is het belangrijk hier ruimte en aandacht aan te geven. In eerste instantie is de mentor ook hierin de eerste contactpersoon; hij/zij kent uw kind immers het best. Vanuit het Ondersteuningsteam kan ook maatschappelijk werk betrokken worden wanneer meer/specifieke begeleiding nodig is.

Huiswerkbegeleiding regulier in de schakelklas. Begeleiding bij dyslexie door RT-team. Daarnaast biedt het Checkpoint een rustige plek om huiswerk te maken. 

Hoe kunnen we ons verantwoorden?

Uiteraard kiezen we vooral het gesprek aan te gaan; met vragen bent u altijd welkom! Het ‘Handboek Zorg’, ligt bij Coördinator Zorg ter inzage, zijn de verschillende richtlijnen in de praktijk terug te vinden. Dit om inhoudelijke te verantwoorden hoe we werken, passend bij welke problematiek.

Als wij als school handelingsverlegenheid ervaren kunnen we de situatie van uw kind en onze vragen hierbij  voorleggen aan het adviesorgaan van het Samenwerkingsverband. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.swv-parkstad.nl.

Hoe zien de verschillende taken er uit?

Docent: vakleerkracht. Verantwoordelijk voor zijn of haar inhoudelijk vakgebied en eigen les. Vanuit deze hoedanigheid door leerling, ouders te bevragen.

Mentor: ondersteunende taak richting de leerlingen van haar of zijn mentorklas. Mentor kan rechtstreeks contact opnemen met zorgteam, of andersom; maar in principe altijd in overleg met de ouders en afdelingsleider.

Afdelingsleider: deze persoon behoudt het overzicht op het gebied van informatie-uitwisseling als afstemming van de leerlingen op zijn/haar afdeling.

De Coördinator Ondersteuningsteam heeft tweewekelijks overleg met de Afdelingsleiders, wekelijks met directie en ondersteuningsteamleden om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en af te stemmen op individueel casusniveau.

RT: in ons team werken twee specialisten op het gebied van dyslexie en dyscalculie. Een leerling met dyslexie of dyscalculie heeft ondersteuning nodig daar waar de gevolgen van dyslexie/dyscalculie hem of haar belemmeren: bij het volgen van lessen, tijdens proefwerken en examens en bij het maken van huiswerk. De leerling staat in de begeleiding centraal. Zij vallen onder het Ondersteuningsteam; de mentor blijft de spil en de contactpersoon, maar de RT-Coach en ook de Coördinator Ondersteuningsteam zullen extra aandacht hebben voor de leerling en dat wat hij/zij nodig heeft. De leerling speelt een belangrijke rol bij het maken van een plan van aanpak, het moet vooral zijn of haar plan zijn.  We zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van de leerling.

Maatschappelijk werker: problemen op verschillende levensgebieden, brede draagkracht en last analyse op persoons- en maatschappelijk niveau.

Verschillende stagiaires (maatschappelijk werk of pedagogiek): lopen mee, voeren begeleidingsgesprekken samen uit en doen uiteindelijk begeleidingsgesprekken alleen. Onder begeleiding van de Coördinator Ondersteuningsteam.

Trainer: faalangstreductie/assertiviteitstraining. Twee keer per jaar, eigen bijdrage ouders wordt gevraagd. Intake, voorbereidingsgesprek/afstemming en evaluatie; in overleg met de Coördinator Ondersteuningsteam.

Coördinator Zorg&Ondersteuning, op casusniveau: verantwoordelijk voor het uitzetten van de juiste stappen, de afstemming intern en extern, bewaking inhoudelijk proces en het maken van handelingsplannen, verzorgen van aanvragen etc. Wekelijks is er overleg tussen Coördinator Zorg&Ondersteuning en Eindverantwoordelijke Zorg&Ondersteuning (sectordirecteur). Leiding geven aan Ondersteuningsteam. Er is overleg met alle afdelingscoördinatoren en mentoren op casusniveau. Initiator overleg Ondersteuningsteam. Er is wekelijks overleg tussen Coördinator Zorg&Ondersteuning en Eindverantwoordelijke Zorg&Ondersteuning (directieniveau). Evaluatie Ondersteuningsteam en Ondersteuningsplan schrijven.

Afspraken binnen deze taken zijn:

- De zorgstructuur is opgenomen in de kwaliteitsevaluatie van de zorg

- Afspraken vanuit overleg worden vastgelegd in het Ondersteuningsplan en controleerbaar uitgevoerd. Komen terug in wekelijks overleg en in de evaluatie

- Er ligt in het Ondersteuningsplan vast dat het schoolbegeleidingsaanbod in relatie tot het totaal aan ontwikkelingsvragen van leerlingen wordt geëvalueerd en aangevuld/aangepast

- De schoolleiding evalueert 1 maal per jaar met de zorgcoördinator de kwaliteit van de expertise van de interne zorgbegeleiders

- De zorgcoördinator/Coördinator Ondersteuningsteam en directie bespreken jaarlijks het proces van ordenen, verhelderen en bewaken van de begeleidingsroutes (zorg/ondersteunings-evaluatie).

De schoolleiding evalueert, evaluatie Ondersteuningsteam, 1 maal per jaar met de zorgcoördinator/coördinator Ondersteuningsteam de aard van de hulpvragen per professioneel moment (vanuit het primaire proces, vanuit het wekelijks overleg van het Ondersteuningsteam, intern en met externe partners).

De evaluatie leidt tot verbeterpunten, aanbevelingen. De verbeterpunten worden vastgelegd in documenten en controleerbaar uitgevoerd; ons Ondersteuningsplan is hiervoor de eerste aanzet.

Eindverantwoordelijke Zorgcoördinator: procesbewaker op beleid/kwaliteitsniveau, directielid.

Zijn er vragen of onduidelijkheden, zoek contact met ons. Dan kan telefonisch maar ook via e-mail:

: Coördinator mevrouw C. Roos 

Belangrijke linkjes:

Contactgegevens schoolagent

www.facebook.com/jeugdagentenbrunssumlandgraaf

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
Voortgezet onderwijs schooljaar 2017-2018

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Als je in de 2e klas van het Voortgezet Onderwijs zit nodigen we je uit voor een gezondheidsonderzoek. Maar je kunt ook zelf contact opnemen met het team JGZ, als je vragen hebt. Het team JGZ werkt nauw samen met school en met andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Contact
Team JGZ Parkstad Oost locatie Landgraaf
E: Infojgz.parkstadoost@ggdzl.nl
T:  046-8506970
www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg