Schoolgids 2019/2020

8. Internationaal georiënteerd onderwijs

Het onderwijs van Eijkhagen is internationaal georiënteerd. Daarvan getuigt ons tweetalig onderwijs en de vele projecten met scholen over de grens. Graag willen wij als school de leerlingen bewust maken van de Euregionale, Europese en mondiale identiteit, hen wijzen op de waarde van de Europese beschaving en hen de beginselen van democratie, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten leren respecteren. Kortom: hen toerusten voor hun rol in een steeds internationaler wordende wereld.

Onder internationalisering binnen het voortgezet onderwijs verstaan wij alle activiteiten die erop zijn gericht om (waar nodig in samenwerking met buitenlandse partnerscholen) leerlingen en docenten in contact te brengen met andere opvattingen, culturen en onderwijsstelsels om zo tot een beter begrip voor elkaar en tot een verrijking van de eigen cultuur te komen. Zo beschikt de school over een zeer groot netwerk van partnerscholen in en buiten Europa, onder andere via ons lidmaatschap van Euroschoolnet2000. De doelstellingen van alle activiteiten in het kader van de internationalisering zijn meerledig. De ideële doelstelling streeft het doorbreken van vooroordelen en een bezinning op de eigen situatie en cultuur na. De cognitieve doelstelling mikt op de kennis van andere landen en culturen alsmede op het verbeteren van taalkennis en taalvaardigheid van de leerling. Zo zullen de deelnemers aan internationaliseringsactiviteiten hun sociale en communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen. Wij vinden dat in een wereld die door technische ontwikkelingen steeds kleiner wordt en in een tijd die zo sterk wordt gekenmerkt door economische globalisering aan de internationalisering een verdiende aandacht toekomt.

Voorbeelden van internationaal georiënteerd onderwijs
 
Tweetalig VWO

Dit onderwijs- en vormingsaanbod is bestemd voor leerlingen, die voor hun vervolgopleiding en loopbaan een brede en diepgaande internationale oriëntatie nastreven. Naast een zeer hoog actief en passief beheersingsniveau van het Engels krijgen deze leerlingen ook via het onderwijsaanbod binnen en buiten de schoolmuren een brede internationale oriëntatie. Zij maken kennis met andere leef-, leer- en denkwerelden, verrijken hun eigen cultureel besef door contacten met andere culturen. De leerlingen in de bovenbouw leggen ook een internationaal examen in het Engels af, het betreft een onderdeel van het International Baccalaureate en AS level Global Perspectives van Cambridge University en English AS level (optioneel). Daarnaast bestaat de mogelijkheid andere onderdelen van het internationale onderwijsaanbod van Cambridge University te volgen. Het tvwo-programma gaat veel verder dan het aanbieden van versterkt talenonderwijs in het Engels, omdat enerzijds het talig niveau van het Engels veel hoger ligt en anderzijds omdat internationale inhouden in het leerplan een belangrijke rol spelen. Het Charlemagne College Eijkhagen is een van de twee scholen in Zuid-Limburg die een volledig gecertificeerde tvwo-opleiding heeft en is daarnaast een officieel geaccrediteerd Cambridge Assessment Center.

Extra aandacht voor Moderne Vreemde Talen

De Duitse taal is een belangrijk speerpunt voor onze school. Anders dan op veel andere scholen wordt het vak Duits bij ons daarom aangeboden vanaf de brugklas. Dit betekent dat alle leerlingen gedurende drie jaar Duits volgen en daarmee, ook als zij Duits niet als examenvak kiezen, een stevige basis voor de taal kunnen leggen.

Vanaf klas 4-(t)vwo kunnen de leerlingen het vak Spaans-elementair kiezen binnen het reguliere onderwijsaanbod. Daarmee verwerven de leerlingen voldoende vaardigheden om actief en passief in niet al te ingewikkelde gebruikssituaties te opereren. Daarnaast maken zij natuurlijk kennis met de socio-culturele bedding die voor deze wereldtaal relevant is.

In de onderbouw havo kunnen leerlingen deelnemen aan extra lessen ter voorbereiding op het behalen van een Anglia certificaat. Dit zijn internationaal erkende diploma’s. Aan dit programma zijn kosten verbonden. 

In de bovenbouw kunnen leerlingen deelnemen aan speciale programma’s voor Duits en Frans. Ook bij deze vakken kunnen extra certificaten worden behaald (het Goethe certificaat en het Delf certificaat van het Institut Français). Ook voor deze programma’s wordt een bijdrage aan ouders gevraagd.