Schoolgids 2019/2020

7. Ons unieke onderwijsaanbod

Eijkhagen heeft een uniek onderwijsaanbod. Nergens in Parkstad is de keuze zo groot. We bieden onze leerlingen een aanbod dat het regionale karakter overstijgt. Wij hebben als enige school in de wijde omgeving een volledig gecertificeerd tweetalig vwo (gymnasium én atheneum).

Tweetalig vwo (tvwo)

Eijkhagen biedt volwaardig tweetalig vwo aan. Voor deze vorm van onderwijs melden zich leerlingen uit de hele regio aan. Al in de brugklas is de voertaal in meer dan 50% van de vakken voor deze leerlingen Engels. Zij worden dagelijks als het ware ondergedompeld in de Engelse taal, die zij al snel als een tweede taal naast hun moedertaal ervaren. De tvwo-opleiding is zeer sterk internationaal georiënteerd, mede dankzij de lesinhoud en een groot aantal internationale activiteiten. Het tvwo opent uiteindelijk deuren van universiteiten in binnen- en buitenland, waar Engels steeds meer de belangrijkste taal is. Naast het Nederlandse vwo-diploma behaalt de leerling verschillende internationaal erkende en aansprekende certificaten, zoals het IB-certificate voor Engels, International Examinations van Cambridge University en Goethe Certificaten. In de tvwo-brugklas maken de leerlingen al kennis met Latijn. Op deze manier kunnen zij aan het eind van de brugklas een verantwoorde keuze maken tussen de Tweetalige Gymnasium-stroom en de Tweetalige Atheneum-stroom binnen het vwo. Om toegelaten te kunnen worden is een duidelijk vwo-advies van de basisschool noodzakelijk en daarnaast krijgt een leerling een schooleigen onderzoek om de ambitie voor de leerweg en de aanleg voor talen aan te tonen.

Vwo-brugklas

Eijkhagen kent aparte vwo-klassen. Daarin zitten leerlingen met een heel duidelijk vwo-advies van de basisschool, ondersteund door de Cito-uitslag en het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Het is de bedoeling dat deze leerlingen het vwo-diploma behalen en doorstromen naar een universiteit. Ook deze leerlingen worden op verschillende manieren extra uitgedaagd. In de vwo-brugklas maken de leerlingen al kennis met Latijn. Op deze manier kunnen zij aan het eind van de brugklas een verantwoorde keuze maken tussen de Gymnasium-stroom en de Atheneum-stroom binnen het vwo.

Havo/vwo-brugklas

In deze brugklas worden leerlingen geplaatst met een duidelijk havo-advies en leerlingen met een havo/vwo-advies, een advies waarbij de leerkracht van de basisschool doorstroming naar 2 atheneum nog niet helemaal uitsluit. In deze klas is er sprake van voortdurende differentiatie op 2 niveaus met ook cijfers op 2 niveaus.

De schakelklas

De schakelklas is bedoeld voor een leerlingen met een duidelijk vmbo-tl advies en voor leerlingen bij wie de leerkracht van de basisschool om uiteenlopende redenen twijfelt tussen havo of vmbo (theoretische leerweg). De keuze wordt via deze leerweg uitgesteld. De begeleiding, gericht op planning, structuur en organisatie, in de schakelklas is heel intensief en wordt aangeboden door een geselecteerde groep docenten en mentoren. Het verblijf in de schakelklas duurt maximaal 1 jaar. Daarna moet de overstap naar de reguliere havo-klas mogelijk zijn, anders gaat de leerling naar een vmbo-tl-klas, eveneens op Eijkhagen.

Vmbo-t+ of consequent TL

Eijkhagen biedt een volledige opleiding vmbo-t (mavo). In deze leerroute bereidt de leerling zich voor op het vervolgonderwijs binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) of op de bovenbouw van de havo. Om deze stap zo goed mogelijk voor te bereiden neemt de leerling in ieder geval deel aan talrijke beroepsgerichte activiteiten. Er bestaat ook de mogelijkheid om een extra vak te volgen voor leerlingen die meer capaciteiten hebben en een mogelijke overstap naar havo overwegen.

Extra aandacht voor taal en rekenen

Op 1 augustus 2010 is de wet ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ in werking getreden. De wet strekt zich over vrijwel alle onderwijssectoren uit. De doelen zijn:

 • een goede zichtbaarheid van het niveau van beheersing van de Nederlandse taal en het rekenen voor zowel de leerling als de leraar en de school;
 • meer eenduidigheid in taal- en rekenonderwijs in het gehele onderwijs;
 • meer doelgericht taal- en rekenonderwijs door nauwkeurig omschreven doelen;
 • een betere overdracht van leerlingen tussen de verschillende onderwijssectoren door de introductie van een eenduidige en gemeenschappelijke taal;
 • het versterken van de doorlopende leerlijnen voor taal en rekenen;
 • het (opnieuw) doordenken door scholen van de aanpak van taal en rekenen;
 • het verleggen van accenten binnen het huidige taal- en rekenonderwijs. 

Er is met ingang van schooljaar 2014-2015 een rekentoets voor alle leerlingen als onderdeel van het examen en de examens Nederlands worden geijkt aan de nieuwe referentieniveaus Nederlandse taal. Beschrijvingen van wat een leerling aan het eind van een bepaald schooltype moet beheersen op het gebied van Nederlandse taal en rekenen vindt u op www.taalenrekenen.nl.

Eijkhagen is al enkele jaren bezig om dit beleid in de dagelijkse onderwijspraktijk van onze school op allerlei manieren vorm te geven.

De belangrijkste extra activiteiten zijn:

 • De toetsen ‘taal en rekenen’ worden op basis van de genoemde referentiekaders in de onderbouw en in de bovenbouw van de schoolloopbaan afgenomen;
 • Leerlingen die extra begeleiding op het gebied van taal en/of rekenen nodig hebben, worden in de onderbouw ingedeeld in het band-uur rekenen resp. taal en verwerven op deze manier het gewenste niveau;
 • Meerdere docenten zijn opgeleid om leerlingen met taal- en rekenproblemen extra te begeleiden. Er is een dyscalculiecoach en er zijn meerdere dyslexiecoaches;
 • Er is software beschikbaar waardoor leerlingen zowel onder begeleiding als zelfstandig aan het verbeteren van hun taal en rekenvaardigheden kunnen werken. Deze software (o.a. Muiswerk en Kurzweil) wordt intensief en structureel ingezet in vaklessen;
 • Men werkt met een systematische benadering van de rekenvaardigheden in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en economie. Wat bij het ene vak als rekenvaardigheid bij een specifiek onderdeel wordt aangeleerd, wordt bij het andere vak op dezelfde manier aangeboden. Een pilot elders in het land heeft aangetoond dat daardoor de rekenvaardigheden bij leerlingen snel verbeteren.

Lessentabellen

Hierbij vindt u de lessentabellen voor vmbo-tl, havo en (t)vwo:

Documenten