Schoolgids 2019/2020

18. Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap op school wordt formeel ingevuld door de Medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van alle geledingen van onze school. Ouders, leerlingen en medewerkers worden door een reglementair vastgesteld aantal afgevaardigden in de MR vertegenwoordigd. De MR of een deel daarvan heeft recht van advies dan wel instemming bij alle belangrijke beleidsbeslissingen. Zo heeft de oudergeleding van de MR expliciet instemmingsrecht bij het bepalen van de onderwijsvrije dagen, het lesuitvalbeleid en de soort activiteiten dat als onderwijstijd wordt ingepland.
Alle vergaderingen zijn openbaar en kunnen door eenieder die tot een van de geledingen behoort, worden bijgewoond. Namens het College van Bestuur voert de directie van de school het overleg met de MR.

Ouderbetrokkenheid

Naast de formele betrokkenheid van ouders in de Medezeggenschapsraad, waar de ouders beslissingsbevoegdheid hebben over bepaalde zaken, vinden wij de betrokkenheid van ouders bij de school erg belangrijk. In het kader hiervan is er een Ouder Advies Raad die regelmatig overlegt met vertegenwoordigers van de schoolleiding. Alle ouders zijn bij deze vergaderingen welkom en kunnen hun bijdrage aan de discussies leveren of hun vragen stellen. De onderwerpen die besproken worden, kunnen alle zaken omvatten die van belang zijn voor een veilige en goede schoolomgeving waarin alle leerlingen kunnen floreren. Hoewel de Ouder Advies Raad geen formele stem heeft in het besluitproces binnen de school, stelt de directie de mening en inbreng van de ouders zeer op prijs. De uitkomsten van deze discussies worden zeker overwogen in de besluitvorming van de school. In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een systeem van contactouders. In iedere klas wordt een ouder gevraagd contactouder te zijn. De groep contactouders komt twee keer per jaar bijeen met de afdelingsleider. Tijdens die bijeenkomsten worden activiteiten die hebben plaatsgevonden geëvalueerd. De contactouder verzamelt ter voorbereiding opmerkingen van de andere ouders van de klas.

Leerlingbetrokkenheid

Uiteraard zijn de leerlingen formeel vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad. In aanvulling daarop vinden wij het erg belangrijk dat de stem van leerlingen wordt gehoord. Vooral als het gaat om het dagelijkse reilen en zeilen van de school zijn de leerlingen een zeer belangrijke informatiebron, waaruit wij kunnen putten om de kwaliteit van hetgeen wij doen te verbeteren. Wij zijn van mening dat je de betrokkenheid van leerlingen sterk bevordert, als zij mee kunnen denken en praten over zaken die hen direct aangaan. Daarom is er een klankbordgroep voor leerlingen die enkele keren per jaar bijeenkomt. Dingen die goed gaan, kunnen daar worden benoemd en dingen die voor verbetering vatbaar zijn, worden daar aangekaart. Ook is er een leerlingenraad, die met als belangrijkste taak het organiseren van activiteiten voor leerlingen, ook de directie gevraagd en ongevraagd adviseert over eventuele verbeteringen.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen hebben de taak met name leerlingen en ouders op te vangen bij klachten die de school aangaan en hen te ondersteunen bij een eventuele procedure. Deze klachten kunnen betrekking hebben op seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en/of geweld. Daarnaast zijn er twee externe vertrouwenspersonen benoemd, verbonden aan de SVO|PL. Zij kunnen geraadpleegd worden door leerlingen, ouders en personeelsleden.