Schoolgids 2019/2020

17. Financiën

Boekenfonds

Conform landelijke regelgeving zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van leer- en werkboeken. Daartoe wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten. Overige leer- en hulpmiddelen zoals naslagwerken etc zijn van deze regeling uitgesloten en moeten door de leerlingen zelf worden aangeschaft.

Studiekosten

Tegemoetkoming in de studiekosten (IB-groep)/kindgebonden budget

Het kindgebonden budget van de Belastingdienst is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Meestal krijgt u het kindgebonden budget automatisch van de Belastingdienst. Voor verdere informatie kunt u kijken op www.toeslagen.nl of bellen met de belastingdienst 0800-0543. De financiële administratie van de school biedt tevens ondersteuning bij overige financiële vragen.

Tegemoetkoming gemeente

Ouders met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit de gemeenten. Hiervoor kan een aanvraag worden ingediend bij de Stichting Leergeld Parkstad. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Stichting Leergeld Parkstad: https://www.leergeld.nl/parkstad/

Tweetalig VWO

De extra kosten voor het volgen van een studiejaar tweetalig vwo bedragen € 400,-, noodzakelijk voor o.a.:

  • introductieactiviteiten, reizen/uitwisselingen, extra lessen en een bijdrage aan de internationale stage
  • de verantwoording van deze kosten vindt jaarlijks plaats aan de “Parent Council”.
  • extra talige/culturele activiteiten
  • examengelden

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020

Artikel 1: Algemene bepalingen.

1. De school organiseert diverse extra activiteiten/diensten, met als doel een bijdrage leveren aan een prettig schoolklimaat en bevordering van de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Het bevoegd gezag heeft hiervoor met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad deze regeling vastgesteld (hierna genoemd: ouderbijdrage).  

2. De ouderbijdrage is vrijwillig. De toelating van de leerlingen tot de school is hiervan niet afhankelijk. Ouders/verzorgers zijn niet verplicht deze overeenkomst aan te gaan. De ouder/verzorger kan ook de overeenkomst voor slechts een gedeelte van de door de school aangeboden diensten/activiteiten aangaan. Akkoordverklaring met de overeenkomst geschiedt door dit kenbaar te maken in de online betaalomgeving die voor het afhandelen van de ouderbijdragen wordt gebruikt. Zodra de ouder/verzorger aangeeft akkoord te gaan met de overeenkomst, is hij/zij verplicht om de overeengekomen bijdrage tijdig en volledig te voldoen.

Artikel 2: Activiteiten/diensten.

De ouder/verzorger wenst de leerling gebruik te laten maken van c.q. deel te laten nemen aan de volgende diensten of activiteiten:

De inning van de ouderbijdragen gebeurt via het digitale betaalsysteem WIS-Collect. In dit systeem kunt u aangeven, waar u uw kind aan wenst te laten deelnemen. U heeft dus keuzevrijheid. Daar staat tegenover, dat de school de vrijheid heeft uw kind uit te sluiten van een activiteit of dienst, als deze niet is aangekruist.

Artikel 4: Kwijtscheldingsregeling

Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school de volgende reductie- en kwijtscheldingsregeling:

  • wanneer de betaling bezwaarlijk is, kunnen de ouders voor gehele of gedeeltelijke ontheffing schriftelijk een verzoek indienen via betalingen@charlemagnecollege.nl of per post naar Postbus 31012, 6370 AA Landgraaf, t.a.v. de financiële administratie.
  • de school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden van de verschuldigde bijdrage, op verzoek van de ouder/verzorger, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding:
  • Indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijk vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
  • Indien op de ouder/verzorger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard.

Artikel 5: Aanvullende activiteiten/diensten

Aanvullende diensten/activiteiten die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, zullen separaat aan de ouder/verzorger worden voorgelegd. Hierbij wordt duidelijk vermeld dat het een dienst/activiteit betreft, waarvoor dezelfde bepalingen gelden, zoals die zijn opgenomen in de overeenkomst.

Artikel 6: Duur van de overeenkomst.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een schooljaar.