Schoolgids 2019/2020

14. Faciliteiten

Eijkhagen biedt zijn leerlingen veel faciliteiten. Hier vindt u een overzicht.

Huiswerkbegeleiding
Schakelklas

De leerlingen van de brugklas Schakelklas zijn in het eerste helft van het schooljaar verplicht na school een drietal dagen per week huiswerk onder begeleiding te volgen. Naast individuele vakbegeleiding is er veel aandacht voor planning en studievaardigheden. In de loop van het schooljaar wordt bekeken welke leerlingen al toe zijn aan zelfstandig huiswerk maken of gebaat zijn bij het voorzetten van huiswerkbegeleiding op school. Ouders van leerlingen van andere richtingen kunnen bij de afdelingsleider een verzoek indienen om ook van deze huiswerkbegeleiding gebruik te maken. Het aantal beschikbare plaatsen en de motivatie van de leerling zijn selectiecriteria. Aan deze vorm van huiswerkbegeleiding zijn geen kosten verbonden. Meer informatie is te vinden op de site bij het submenu Schakelklas.

Studiebegeleiding

Leerlingen van Eijkhagen kunnen op onze school studiebegeleiding volgen. Deze begeleiding wordt verzorgd door studiebegeleidingscentrum  “Succes”. In een rustige omgeving krijgt elke leerling de kans om in een ontspannen sfeer huiswerk te maken en te leren studeren. De leerling krijgt de noodzakelijke steun en begeleiding om het huiswerk te plannen, te maken en de schoolprestaties te verbeteren. Daarnaast krijgt elke leerling wekelijks ondersteuningslessen in de “zwakke” vakken. De begeleiding vindt plaats na schooltijd, van 14.45 uur tot 17.30 uur. Elke leerling krijgt een eigen begeleidingsplan, dat bijgesteld wordt zodra dit noodzakelijk blijkt te zijn. Alle inspanningen zijn gericht op het verbeteren van studieresultaten. De kracht ligt vooral in de persoonlijke aanpak, duidelijke structuur en uiteraard kennis van zaken. 

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website: www.succes-studiebegeleiding.nl

Kluisjes

De school verhuurt kluisjes aan de leerlingen. Daarin kunnen de leerlingen hun waardevolle voorwerpen veilig opbergen. Er wordt een borg gevraagd voor de kluissleutel. Voor meer informatie kunt u terecht bij de conciërge.

Mediatheek/bibliotheek

Eijkhagen beschikt over een schoolmediatheek. Daar kunnen leerlingen boeken en andere media lenen en raadplegen. Ook kunnen de leerlingen daar internet raadplegen. De school beschikt over literaire werken in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en de Oude Talen. Verder zijn er talloze jeugdboeken en veel informatieboeken voor alle andere vakken. Er is een goede samenwerking tussen de schoolmediatheken en de bibliotheken van Kerkrade en Landgraaf.

Schoolkantine

Eijkhagen wil een gezonde omgeving aan de leerlingen bieden. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

 1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
 2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
 3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes 

De kantine stimuleert water drinken. In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. Naast onze Gezonde Schoolkantine is een watertappunt geplaatst waar leerlingen elk moment van de dag hun flesje of bekertje kunnen (her)vullen. 

Onze ambitie

De afgelopen jaren heeft Eijkhagen in samenwerking met de cateraar hard gewerkt. Kenmerken gouden kantine: het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes en we bieden groente én fruit aan. De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze. Eijkhagen werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine. Samen met onze cateraar zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie. Smakelijk eten!

Schoolpas

Alle leerlingen ontvangen rond de herfstvakantie van het nieuwe schooljaar een zogenaamde schoolpas. Leerlingen dienen de schoolpas steeds bij zich te dragen. Functies van de schoolpas zijn o.a. identificatie op school en de registratie bij het lenen van boeken in de mediatheek en de studiebegeleiding.

Verzekeringen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Eijkhagen heeft voor alle leerlingen en personeelsleden een aantal (aanvullende) verzekeringen afgesloten. De dekking van deze verzekering is van kracht tijdens alle schooluren, dus ook reizen en excursies en tijdens stagewerkzaamheden, maar ook tijdens de reistijd van huis naar school en omgekeerd. Als een leerling in schoolverband een ongeval overkomt, moet dit terstond aan de schooladministratie worden gemeld. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die schade aan zaken en/of personen dekt die het gevolg is van nalatigheid van de school.

Van belang voor u is te weten, dat:

 • de leerling verzekerd is voor activiteiten welke plaatsvinden binnen school-/lesuren, c.q. verband houden met activiteiten die in schoolverband worden ondernomen (zoals excursies, werkweken e.d.);
 • deze aansprakelijkheid secundair is verzekerd;
 • de leerling NIET verzekerd is en de school, onverlet eventueel cameratoezicht, aansprakelijkheid afwijst: indien hij/zij zonder toestemming van de schoolleiding het schoolterrein verlaat;
 • bij beschadiging, verlies en/of diefstal van privé-eigendommen zoals bijvoorbeeld kleding, tassen, fietsen, enz.
 • Deze risico’s zijn voor rekening van de leerling zelf:
 1. bij beschadiging aan eigendommen van de school of medeleerlingen; 
 2. bij schade, die het gevolg is van het houden, gebruiken en besturen van motorrijtuigen o.a. auto’s en bromfietsen);
 3. de aansprakelijkheid in verband met Repetitive Strain Injury (RSI).
 • Medeverzekerd zijn de leden van de oudervereniging en van de medezeggenschapsraad, stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen die op verzoek van de school aan activiteiten deelnemen.
 • Niet verzekerd is diefstal.

Schadeformulieren voor de genoemde verzekeringen en aanvullende informatie zijn te verkrijgen op de financiële administratie. De school neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor leerlingen die zich buiten de schooltijden op het schoolterrein of de sportterreinen bevinden, noch voor hun eigendommen, ook niet voor die, welke tijdens de schooluren in de school of op de terreinen zijn. De ouders wordt dringend aangeraden jassen, jackets en gymnastiekkleding van hun kinderen duidelijk te merken om verlies te voorkomen. De ouders zijn aansprakelijk voor vernielingen, door hun kinderen in de school of op het schoolterrein aangebracht. De school neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor activiteiten die door leerlingen, ouders of personeelsleden worden georganiseerd zonder dat uitdrukkelijk is aangegeven dat deze activiteiten in opdracht van de school en met toestemming van de schoolleiding worden georganiseerd.