Waar we voor staan

Het Charlemagne College Eijkhagen is een school voor voortgezet onderwijs in Landgraaf met afdelingen voor tweetalig vwo, vwo, havo en vmbo-tl. Het onderwijs wordt op onze dynamische locatie aangeboden.

Missie

Op het Charlemagne College Eijkhagen hebben wij hart voor kinderen, stellen wij duidelijke eisen en we werken doelgericht aan de ontwikkeling van onze leerlingen ten behoeve van hun eigen (en ook onze) toekomst. Wij willen dat onze leerlingen over (hun) grenzen heenkijken en daarmee hun grenzen verleggen.

Visie

Wij richten ons in onze doorontwikkeling richting 2016 op héél de mens: naast de cognitieve ontwikkeling besteden wij aan de persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen veel aandacht. We bevorderen bij onze leerlingen zaken als brede en diepgaande kennis, vaardigheden, goede omgangsvormen, creativiteit, ondernemendheid, sportiviteit, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsbesef en kritisch inzicht.

Wij willen een leer- en leefgemeenschap zijn, die alle leden van die gemeenschap uitdaagt tot groei, die op een verantwoorde wijze inspeelt op ontwikkelingen in onze samenleving en in het onderwijs, daarbij rekening houdend met de persoonlijke ontwikkeling en situatie.

Als school met een Franciscaanse signatuur proberen we door te geven wat in onze tijd als waardevol wordt gezien voor een jongere die zijn weg zoekt naar de diepere lagen van het leven. Aspecten als dienstbaarheid en rekening houden met de ander zijn daarbij belangrijk. Wij zoeken naar aansprekende invullingen van onze grondslag, zonder daarbij aan andersdenkenden beperkingen op te leggen met betrekking tot haar toegankelijkheid.

De onderstaande kernwaarden bepalen daarbij de manier waarop wij onze missie proberen te realiseren:

Verantwoordelijk

Iedereen op het Charlemagne College Eijkhagen doet wat hij zegt en wil zich daarover verantwoorden, commitment is hierbij cruciaal.

Inspirerend

Medewerkers en leerlingen inspireren elkaar om het beste uit zichzelf te halen.

Vertrouwen

Vertrouwen hebben in het goede van mensen en de kwaliteiten van mensen is de basis voor opvoeding en vorming. Zelfvertrouwen is daarbij een belangrijk vertrekpunt.

Vernieuwend

Wij bieden medewerkers en leerlingen de kans om vernieuwend bezig te zijn, en kansen te grijpen waar deze geboden worden.

Respectvol

Medewerkers en leerlingen van het Charlemagne College Eijkhagen gaan respectvol om met zichzelf, met elkaar en met hun omgeving.

Persoonlijk

Het Charlemagne College Eijkhagen creëert ruimte voor ontmoeting en voorkomt massaliteit.

Denken wij nog zo in 2016?

Een vrij recente discussie over onze missie en kernwaarden bewees dat veel medewerkers zich herkennen in de hierboven geformuleerde missie en visie. Wij willen graag - ook als het om onze missie en visie gaat - de komende jaren een groeiende en lerende organisatie zijn. Daarom voegen we er richting 2016 de volgende elementen aan toe:

Wij blijven een brede scholengemeenschap, zodat alle leerlingen uit Parkstad Zuid-Oost met een vmbo-tl, havo en (t)vwo-advies in hun directe omgeving voortgezet onderwijs kunnen volgen.

Wij hebben ook de komende jaren een paar specialisaties in huis: het tweetalig onderwijs, het gymnasium en onderscheidende zorgaccenten, zoals vastgesteld in het onderwijsondersteunings-profiel. Maar tevens internationalisering op twee niveaus. Allereerst richting de Euregio. Wij willen, samen met een aantal stakeholders, onze leerlingen tijdens hun studie aan onze school laten ontdekken wat Parkstad én de Euregio allemaal te bieden hebben aan vervolgstudies, kansen op de arbeidsmarkt, woon- en leefomstandigheden, cultuur, recreatie en grensoverstijgende projecten.

Vanuit deze ‘kleinschalige’ internationalisering stimuleren wij een tweede stap te maken naar wereldwijde internationalisering, zowel digitaal als ‘live’ in de vorm van uitwisselingen en internationale stages. Nadrukkelijk benoemen wij als directie hierbij de uitdaging dat dit niet alleen voor ons TTO mag gelden, maar voor alle leerlingen van onze school.

Onze projecten in het kader van goed burgerschap zullen ook voornamelijk gericht zijn op de directe (Euregionale) omgeving.

Wij willen stimuleren dat onze leerlingen hun kennis en talenten ook nadrukkelijk durven in te zetten buiten de beschermde muren van gezin en school. Verantwoordelijkheid nemen, een flinke dosis gezonde bravoure en lef zijn competenties die we zullen opwaarderen. Om optimaal te kunnen communiceren in de Euregio, tijdens de internationale contacten en in hun verdere leven is het van belang dat onze leerlingen de talen goed beheersen. Vooral deze communicatieve vaardigheden hebben een centrale plek in ons taalonderwijs.

Nog meer dan nu streven wij na dat ons onderwijs in 2016, naast een hoger rendement, waarden gedreven is. Waarden gedreven onderwijs levert jonge mensen af die hun passie en talent willen gebruiken om een bijdrage te leveren aan de wereld en die dat ook kunnen omdat ze geleerd hebben hun creativiteit aan te boren en out of the box te denken. Zij zijn vertrouwd met hun moreel kompas en in staat om van daaruit met lef en moed hun leven en de wereld vorm te geven. Een belangrijke inspiratiebron bij ons streven naar waarden gedreven onderwijs is de op 13 oktober 2011 uitgesproken NIVOZ-lezing door AkzoNobel-topman Tex Gunning over Value Based Education.

De ankerpunten voor waarden gedreven onderwijs, straks ook ons morele kompas, zijn door collega Guido Crolla van de HAN prachtig in beeld gebracht:

Zijn toelichting:

‘Als je uit de mens wilt halen wat er in zit, dan zul je hem moeten coachen op vier belangrijke eigenschappen; passie, creativiteit, nieuwsgierigheid en moed. Help een lerende zijn passie te zoeken en vinden, want passie is de motor van het leren. Als passie de motor van het leren is, dan is creativiteit de contactsleutel die leidt naar het vermogen om zelf problemen op te lossen. Nieuwsgierigheid is de brandstof van het leren. Je moet de tank vol hebben om vooruit te komen. En vooruitkomen doe je vooral door vragen te leren stellen. Vragen stellen is namelijk leerzamer dan antwoorden geven. Antwoorden geven is reproduceren van bestaande kennis. Vragen stellen is kennis verwerven. Het gaat er dus om dat docenten leerlingen leren om meer vragen te stellen. De vierde eigenschap waar het onderwijs de nadruk op moeten leggen is moed, durf, gezonde bravoure. Moed werkt als het gaspedaal voor de motor van het leren. Het huidige onderwijs biedt studenten te veel zekerheid – handleidingen vol vooraf gedefinieerde competenties – terwijl de ontwikkeling van vooruitgang en innovatie het omgekeerde of in ieder geval flexibiliteit verwacht. Innovatief onderwijs is het managen van onzekerheid, het aanzetten tot experimenten en fouten maken. Zodat leerlingen de moed vinden om daarmee om te gaan. ‘

Die aanscherping van de missie, visie en kernwaarden moet ons leiden naar het realiseren van ons hoofddoel en onze positionering in 2016:

Charlemagne College Eijkhagen is dé school voor de regio.