Tweetalig onderwijs

Sinds 1999 biedt Eijkhagen de tweetalige vwo-opleiding aan. Steeds meer scholen volgen dit voorbeeld, dat is ook niet verwonderlijk, want de samenleving wordt steeds meer  internationaal georiënteerd. Voor het kiezen van de tweetalige opleiding kunnen dan ook de volgende argumenten gegeven worden:

  • Tweetalig onderwijs vormt een optimale voorbereiding op het succesvoller doorlopen van vervolgopleidingen die veelal Engelstalig zijn.
  • Leerlingen met een afgeronde tweetalige opleiding hebben een grotere kans op toelating vervolgstudies en stages.
  • Tweetalig onderwijs is een goede voorbereiding op het volgen van een opleiding in het buitenland.
  • De Engelse taal wordt in onze samenleving steeds belangrijker.
  • Tweetalige onderwijs daagt uw kind uit en leidt tot sterke persoonlijke ontwikkeling.
  • Tweetalig onderwijs geeft een bredere internationale oriëntatie.

Eijkhagen kent sinds het begin het tweetalig vwo: Engels / Nederlands. Sinds 2008 is de opleiding volledig gecertificeerd en mogen we ons een Senior tto-school noemen. De kwaliteit van het tweetalig onderwijs wordt systematisch gecontroleerd door het Nuffic, het voormalige Europees platform.

Zo stelt Nuffic onder andere dat er in de onderbouw minimaal 50% van de lessen in het Engels wordt aangeboden.  Op Eijkhagen worden in de brugklas de vakken beeldende vorming, biologie, Engels, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, techniek en wiskunde Engelstalig gegeven. In klas 2 en 3 komen daar nog de vakken aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde en economie bij. Daarmee voldoet het Eijkhagen ruimschoots aan de eis van Nuffic.

In de derde klas moet een leerling qua beheersing van de Engelse taal het niveau B2 van het Europees referentiekader bereikt hebben; een niveau dat de reguliere vwo leerling op het einde van klas 6 heeft. Om te bepalen of een leerling dit niveau heeft, wordt er naar verschillende aspecten van de taal gekeken: luisteren, schrijven, lezen en spreken. De leerlingen van Eijkhagen maken op het einde van leerjaar drie de diagnostische toets “Cambridge FCE”, waarin wordt aangegeven op welke gebieden de leerling goed is en welke punten nog verbeterd zouden kunnen worden. De scores van de leerlingen van Eijkhagen zijn over het algemeen goed te noemen. Nagenoeg alle leerlingen halen op het einde van klas 3 het B2 niveau; en een flink gedeelte scoort zelfs hoger.

Om dit onderwijs als school goed te kunnen aanbieden moeten natuurlijk ook de docenten geschoold zijn. Op dit moment kent Eijkhagen ruim 30 geschoolde docenten voor de vakken die Engelstalig gegeven worden. Komend schooljaar zal dit aantal weer met een aantal docenten worden uitgebreid. Zij zullen de scholing afsluiten met het Cambridge diploma ‘Certificate in Advanced English’ of ‘Certificate of Proficiency in English’. Daarnaast werken er op dit moment drie native speakers op Eijkhagen.

Het volgen van tweetalig onderwijs is meer dan alleen een goede beheersing van de Engelse taal. Zo leren de leerlingen ook om over de grenzen heen te kijken, om zelfstandig en creatief te zijn, om internationaal georiënteerd te zijn. Naast de specifieke vakdidactiek en het gebruik van internationale methodes komt de leerling ook regelmatig in aanraking met verschillende culturen middels de uitwisselingen naar Engeland, Spanje, Italië en Duitsland.  Zo is er elk jaar een Europadag voor de hele school. De internationale stage in leerjaar 5 is daarbij de ultieme uitdaging. In de bovenbouw biedt Eijkhagen aan de leerlingen het programma ‘Global Perspective’ aan.  Een vakoverstijgend vak dat wordt afgesloten met een  internationaal erkend examen, Cambridge International AS-level (Advanced Subsidiary level). Dit programma maakt leerlingen vaardiger in kritisch denken, onderzoeken en problemen oplossen. Aan de orde komen problemen waarmee de wereld te maken heeft, zoals o.a. water, werkgelegenheid, conflicten. Leerlingen leren vanuit verschillende perspectieven te kijken en gaan zich realiseren dat er meerdere waarheden zijn. Als school zijn we er trots op dat Eijkhagen met dit programma een voortrekkersrol heeft in heel Nederland en door Cambridge University genoemd is als ‘special project’.

Op het einde van klas drie kiezen de leerlingen het profiel, CM (Cultuur en Maatschappij), EM (Economie en Maatschappij), NG (Natuur en Gezondheid), NT (Natuur en Techniek). Het aantal vakken dat in de bovenbouw  Engelstalig gegeven wordt, is (helaas) minder dan in de onderbouw. Dit omdat leerlingen conform de Nederlandse wetgeving alleen kunnen deelnemen aan het reguliere Nederlandstalige VWO examen. Eijkhagen biedt in de bovenbouw de verplichte vakken die met een schoolexamen worden afgerond standaard Engelstalig aan.

In het zesde leerjaar vindt ook het IB (international Baccalaureate) examen plaats. Leerlingen doen het examen op higher level en tonen daarmee aan dat de beheersing van de Engelse taal ‘near native speaker’ en in sommige gevallen zelf ‘native speaker’ is.

Uniek in Limburg is het gegeven dat Eijkhagen een tweetalig Gymnasium aanbiedt. In leerjaar 1 volgen alle leerlingen Latijn. In leerjaar 2 maakt de leerling de keuze uit tweetalig atheneum/ tweetalig Gymnasium.

Wanneer u geïnteresseerd bent in tweetalig onderwijs kunt u contact opnemen met:

De heer A. Heijmans (afdelingsleider  tvwo) / Mevrouw M. Curfs-Meys (sectordirecteur tvwo)