Internationalisering

     

 

Het onderwijs van Charlemagne College Eijkhagen is internationaal georiënteerd. Daarvan getuigt ons tweetalig onderwijs, de vele projecten en uitwisselingen met scholen over de grens (zowel in de Euregio alsook in andere delen van Europa) en de Europadag, die jaarlijks op onze locatie georganiseerd wordt. Graag willen wij als school de leerlingen bewust maken van de Euregionale, Europese en mondiale identiteit, hen wijzen op de waarde van de Europese beschaving en hen de beginselen van democratie, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten leren respecteren. Kortom: hen toerusten voor hun rol in een steeds internationaler wordende wereld.

Onder 'Europese en Internationale Oriëntatie' (EIO) binnen het voortgezet onderwijs verstaan wij alle activiteiten die erop zijn gericht om - waar nodig in samenwerking met buitenlandse partnerscholen - leerlingen en docenten in contact te brengen met andere opvattingen, culturen en onderwijsstelsels om zo tot een beter begrip voor elkaar en tot een verrijking van de eigen cultuur te komen. Dit gebeurt deels in de vaklessen, deels middels projecten en uitwisselingen. Zo beschikt de school over een zeer groot netwerk van partnerscholen in heel Europa.

In dit kader staat het door ons opgerichte internationale netwerk EuroSchoolNet2000, waarin 14 Europese scholen  en 2 Lerarenopleidingen vertegenwoordigd zijn, garant voor constante mogelijkheden voor internationale samenwerking aangaande leerlingenuitwisselingen en internationale interscolaire samenwerking.

De doelstellingen van alle activiteiten in het kader van de internationalisering zijn meerledig. De ideële doelstelling streeft het doorbreken van vooroordelen en een bezinning op de eigen situatie en cultuur na. De cognitieve doelstelling mikt op de kennis van andere landen en culturen alsmede op het verbeteren van taalkennis en taalvaardigheid van de leerling. Naast het Engels besteden wij daarom ook aandacht aan onze Euregionale buurtalen, het Duits en het Frans. Zo zullen de deelnemers aan internationaliseringsactiviteiten hun sociale en communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen. Bovendien bereiden wij onze leerlingen voor op het feit, dat zij de Euregionale en Europese burger van morgen zijn.

Wij vinden dat in een wereld die door technische ontwikkelingen steeds kleiner wordt en in een tijd die zo sterk wordt gekenmerkt door economische globalisering aan de internationalisering een verdiende aandacht toekomt.

Een overzicht van de activiteiten in schooljaar 2016 - 2017 vindt u hier.

Het aanbod uitwisselingen en reizen schooljaar 2016 - 2017 vindt u hier. 

Een overzicht van de activiteiten in schooljaar 2017 - 2018 vindt u hier

Het aanbod uitwisselingen en reizen schooljaar 2017 - 2018 vindt u hier

Een overzicht van de activiteiten in schooljaar 2018 - 2019 vindt u hier

Het aanbod uitwisselingen en reizen schooljaar 2018 - 2019 vindt u hier

Een overzicht van de activiteiten in schooljaar 2019 - 2020 vindt u hier

Het aanbod uitwisselingen en reizen schooljaar 2019 - 2020 vindt u hier

Voorbeelden van dit internationaal georiënteerd onderwijs zijn ook:

Tweetalig VWO

Dit onderwijs- en vormingsaanbod is bestemd voor leerlingen, die voor hun vervolgopleiding en loopbaan een brede en diepgaande internationale oriëntatie nastreven. Naast een zeer hoog actief en passief beheersingsniveau van het Engels krijgen deze leerlingen ook via het onderwijsaanbod binnen en buiten de schoolmuren een brede internationale oriëntatie. Zij maken kennis met andere leef-, leer- en denkwerelden, verrijken hun eigen cultureel besef door contacten met andere culturen. De leerlingen in de bovenbouw leggen ook een internationaal examen in het Engels af, het betreft een onderdeel van het International Baccalaureate. Daarnaast bestaat de mogelijkheid onderdelen van het internationale onderwijsaanbod van Cambridge University te volgen. Het tvwo-programma gaat veel verder dan het aanbieden van versterkt talenonderwijs in het Engels, omdat enerzijds het talig niveau van het Engels veel hoger ligt en anderzijds omdat internationale inhouden in het leerplan een belangrijke rol spelen. De leerlingen behalen ook nog het CertiLingua-certificaat, een door de EU erkend certificaat als bewijs voor een hoog niveau van Internationale Oriëntatie. Het Charlemagne College Eijkhagen heeft als enige school in Zuid-Limburg een volledig gecertificeerde tvwo-opleiding en is daarnaast een officieel geaccrediteerd Cambridge Assessment Center.

Extra aandacht voor Moderne Vreemde Taal (Spaans)

Vanaf klas 4-(t)vwo kunnen de leerlingen het vak Spaans-elementair kiezen binnen het reguliere onderwijsaanbod. Daarmee verwerven de leerlingen voldoende vaardigheden om actief en passief in niet al te ingewikkelde gebruikssituaties te opereren. Daarnaast maken zij natuurlijk kennis met de socio-culturele bedding die voor deze wereldtaal relevant is.

Informatie, activiteiten en resultaten over het Erasmus+ project 'Sports with no borders' vindt u HIER 

Officiële website Sports with no borders

Informatie, activiteiten en resultaten over het driejarig Erasmus+ project 'How it is to live, study and work in a foreign EU country' (2015 - 2018) vindt u HIER

Officiële website Erasmus+