Nieuws

Brief inzake coronavirus (maandag 16 maart)

16 maart 2020

Landgraaf, 16 maart 2020 

Geachte ouders, beste leerlingen,

Het kabinet heeft gisteravond besloten dat alle scholen voor leerlingen gesloten zijn tot en met 6 april 2020. Alleen leerlingen wiens ouders werken in vitale sectoren/beroepen kunnen op school worden opgevangen. De adviezen en besluiten van het kabinet zijn voor ons leidend in onze besluitvorming en aanpak de komende periode.

Scholen dicht, onderwijs open
Door het sluiten van de scholen, vervallen de fysieke lessen voor alle leerlingen. De leerlingen zijn echter niet vrij. Ze ontvangen online huiswerkopdrachten en begeleiding. We vragen leerlingen dan ook om de studiewijzers, opdrachten in SOM en hun e-mail van school regelmatig te controleren.

Met de docenten wordt bekeken hoe de lesstof, opdrachten en begeleiding online zo goed mogelijk gegeven kunnen worden. We doen er samen alles aan om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen blijven geven gedurende deze periode. Wij vragen U ervoor te zorgen dat uw kind vanaf donderdag a.s. de beschikking heeft over een computer of laptop en een werkende internetverbinding. Mocht dat niet mogelijk zijn, neemt u dan contact op met de afdelingsleider.

Vanaf donderdag 19 maart hopen wij voor de leerlingen in de onderbouw te kunnen starten met huiswerk in SOM en digitale contactmomenten met de vakdocent en mentor. De bovenbouwklassen volgen vanaf maandag 23 maart. Instructies voor het gebruik van de onlinemogelijkheden volgen uiterlijk woensdag 18 maart via het schoolmailadres van uw kind. Tot dat moment verwachten we van leerlingen dat zij zich bezighouden met stof die zij normaal voor de toetsweek zouden voorbereiden. Deze toetsen worden later afgenomen.

Om uw kind in staat te stellen verder te kunnen met het schoolwerk, moet hij/zij kunnen beschikken over voldoende lesmateriaal. Op dinsdag 17 maart wordt volgens onderstaand rooster uw kind in de gelegenheid gesteld het kluisje leeg te maken en het benodigde lesmateriaal op school op te halen.

9.00 uur tot 10.00 uur:                  examenklassen

10.00 uur tot 11.00 uur:                klassen 1 en 2

11.00 uur tot 12.00 uur:                klassen 3, 4 en 5

U wordt deze week door de school geïnformeerd over vaste contactmomenten voor uw kind met zowel vakdocenten als de mentor. De mentor is ook deze periode het eerste aanspreekpunt bij praktische vragen en vragen over studievoortgang. Mocht uw kind niet de middelen hebben om thuis te werken aan school en online begeleiding te ontvangen, neem dan per e-mail contact op met de afdelingsleider. De adressen staan op de website van school.

Examenleerlingen
Onderwijs aan examenleerlingen en het kunnen afronden van de schoolexamens heeft onze prioriteit. Op dit moment blijft de school echter ook voor examenleerlingen gesloten en worden alle schoolexamens uitgesteld. Naar verwachting ontvangen wij later deze week meer informatie van het Ministerie van Onderwijs met richtlijnen voor het onderwijs aan examenleerlingen. Wij informeren u zo snel mogelijk hierover.

Ook van de examenleerlingen wordt verwacht dat zij deze week blijven leren voor de schoolexamens zodat zij goed voorbereid zijn, wanneer deze alsnog worden afgenomen.

Opvang
De school organiseert opvang voor leerlingen van wie ouders werkzaam zijn in vitale beroepen en niet zelf voor opvang kunnen zorgen. Wij houden hierbij de lijst van de Rijksoverheid aan. Heeft uw kind opvang nodig, geef dit dan per e-mail aan bij de afdelingsleider. Op dit moment worden leerlingen opgevangen op de locatie waar ze normaal les volgen. Mocht hier in de toekomst, bijvoorbeeld door uitval van personeel, verandering in komen dan wordt u hierover geïnformeerd.

We willen u vragen om, voor de gezondheid en veiligheid van uw kind maar ook andere leerlingen en onze medewerkers, alleen een beroep te doen op deze opvang indien echt geen andere mogelijkheid bestaat.

Er wordt deze periode voor passende schoonmaak gezorgd op de scholen waar leerlingen worden opgevangen. We houden daarnaast de geldende hygiënemaatregelen aan en houden voldoende afstand van elkaar.

Ziekmelden
Ziek- en herstelmeldingen kunnen worden gedaan op de manier zoals u die gewend bent. We willen u vragen om ook in deze periode ziek- en herstelmeldingen te doen zoals u ook zou doen wanneer de schoollocaties wel open zouden zijn. De leerplicht blijft immers gelden.

Vragen

-          De mentor kunt u benaderen voor de voortgang van de studie.

-          De afdelingsleider kunt u benaderen voor praktische zaken.

-          Vakdocenten zorgen voor informatie over hun vakken en beantwoorden vragen over de lesstof.

Heeft u vragen over het nieuwe coronavirus of de gezondheid van uw kind? Haal uw informatie dan bij betrouwbare instanties:

De situatie verandert nog steeds en we houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de maatregelen die wij treffen. We realiseren ons dat in de huidige omstandigheden veel gevraagd wordt van docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en leidinggevenden, maar zeker ook van u als ouders. We willen u daarom bedanken voor uw begrip en flexibiliteit in de komende periode.

Met vriendelijke groet, 

Jos van Eyk, rector Eijkhagen 

Documenten